Logo Gmina Kraśniczyn

News

K O M U N I K A T w sprawie handlu na targowiskach

20.04.2018

K O M U N I K A T

 

Mieszkańcy gminy Kraśniczyn

 

uprzejmie informuję, że Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krasnymstawie prowadzi kontrolę miejsc handlu produktami spożywczymi pochodzenia zwierzęcego, sprawdzając jednocześnie, czy przestrzegany jest zakaz handlu zwierzętami (w tym drobiu) w miejscach do tego nie przeznaczonych, tj. nie objętych nadzorem weterynaryjnym.

Na terenie powiatu krasnostawskiego nie zarejestrowano żadnego targowiska, gdzie można handlować zwierzętami, a tym samym działalność taka jest nielegalna i podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności, albo pozbawienia wolności do roku.

W załączeniu tekst rozporządzenia w tej sprawie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt

 

z dnia 4 stycznia 2008 r. (Dz.U. Nr 11, poz. 67)

 

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. Nr 69, poz. 625, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1 Gromadzenie zwierząt na:

 1)  targach zwierząt gospodarskich odbywa się w miejscach oznaczonych, ogrodzonych i utwardzonych;

 2)  wystawach, pokazach lub konkursach zwierząt gospodarskich oraz targach, wystawach, pokazach lub konkursach psów, kotów i zwierząt innych niż zwierzęta gospodarskie odbywa się w miejscach oznaczonych.

 

§ 2

 

1. W miejscach, o których mowa w § 1 pkt 1, powinny znajdować się w szczególności:

 1)  wydzielone miejsca:

 a)  dla poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich zapewniające im ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,

 b)  do składowania produktów biobójczych w rozumieniu przepisów o produktach biobójczych,

 c)  dla lekarza weterynarii umożliwiające mu wykonanie czynności urzędowych,

 d)  dla zwłok zwierzęcych,

 e)  z zainstalowanym oświetleniem oraz wyposażone w urządzenia do bezpiecznego badania zwierząt gospodarskich;

 2)  sprzęt lub urządzenia do załadunku i wyładunku zwierząt gospodarskich kopytnych, w tym stałe lub przenośne rampy o kącie nachylenia nieprzekraczającym 20°, z bokami trwale zabezpieczającymi te zwierzęta przed upadkiem i podłogą o nieśliskiej nawierzchni.

 

2. Targi zwierząt gospodarskich mogą odbywać się wyłącznie w miejscach oddalonych co najmniej o 50 m od innych miejsc przebywania tych zwierząt, rzeźni, obiektów budowlanych przetwórstwa rolno-spożywczego, zakładów zatwierdzonych do prowadzenia działalności w zakresie zbierania, transportowania, przechowywania, operowania, przetwarzania oraz wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi lub zakładów wytwarzających pasze.

 

§ 3 W miejscach, o których mowa w § 1 pkt 2, powinny znajdować się w szczególności wydzielone miejsca, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a-d.

 

§ 4

 

1. Wyładunek i załadunek zwierząt przeprowadza się w sposób zabezpieczający je przed upadkiem i urazami, bez narażania na zbędny stres, ból i cierpienie.

 

2. Zwierzęta gospodarskie kopytne, z wyłączeniem prosiąt i warchlaków, po przywiezieniu na miejsce targu wyładowuje się ze środków transportu.

 

3. Zwierzęta agresywne lub wykazujące objawy chorobowe izoluje się.

 

§ 5 Podmiot prowadzący działalność w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt zapewnia:

 1)  niezwłoczne usuwanie:

 a)  nawozów naturalnych w rozumieniu przepisów o nawozach i nawożeniu i odchodów zwierząt innych niż zwierzęta gospodarskie,

 b)  zwłok zwierzęcych;

 2)  dostęp do bieżącej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ilości wystarczającej do napojenia gromadzonych zwierząt.

 

§ 6 Osoby zatrudnione przez podmioty prowadzące działalność w zakresie organizowania targów zwierząt gospodarskich do obsługi tych zwierząt powinny być przeszkolone w zakresie postępowania z tymi zwierzętami.

 

§ 7 Po zakończeniu targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt miejsca, w których były przetrzymywane zwierzęta, oczyszcza się i odkaża.

 

§ 8 Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy organizowaniu lub urządzaniu targów, spędów i wystaw zwierząt (Dz.U. Nr 192, poz. 1609).

 

§ 9 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

Wójt gminy zaprasza

Monika Grzesiuk

Przyjęcia interesantów:

w godzinach pracy Urzędu Gminy

Od poniedziałku do piątku

od 7:00 do 15:00

 

Urząd Gminy Kraśniczyn

ul. Kościuszki 21
22-310 Kraśniczyn
tel.: 82 5775511
fax: 82 5775572
e-mail:
sekretariat@
krasniczyn.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.