Logo Gmina Kraśniczyn

Archiwum newsów, strona 14

Zawiadomienie na XX sesję Rady Gminy Kraśniczyn

22.07.2020

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XX sesję Rady Gminy Kraśniczyn, która odbędzie się dnia 31 lipca 2020 r. o godz. 900 (piątek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjecie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 5. Wolne wnioski.
 6. Debata na temat Raportu o stanie Gminy Kraśniczyn.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy.
 8. Podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Kraśniczyn z wykonania budżetu za 2019 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kraśniczyn
  z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.
 10. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2020 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kraśniczyn na rok szkolny 2020/2021.
 12. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kraśniczyn.
 13. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kraśniczynie za rok 2019.
 14. Odpowiedzi na wolne wnioski.
 15. Komunikaty i Informacje.
 16. Zakończenie obrad.

więcej

Cyfryzacja szacowania strat spowodowanych przez suszę

22.07.2020

Uprzejmie informuję, że w związku z wejściem w życie w dniu 9 czerwca 2020r. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1009) producenci rolni będą mogli zgłaszać wnioski o szacowanie szkód powstałych w wyniku suszy za pośrednictwem specjalnej publicznej aplikacji.
        Specjalna publiczna aplikacja (link:
https://aplikacje.gov.pl/app/susza/) umożliwi weryfikację zgłoszeń dokonywanych przez producentów rolnych z zasięgiem Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) i ustalonym poziomem strat w plonach, a następnie udostępni producentowi rolnemu protokół określający wysokość szkód w jego gospodarstwie powstałych w wyniku suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.
        Protokół będzie generowany automatycznie, gdy szkody będą wynosić powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła susza i przedstawiany do zatwierdzenia w aplikacji przez wojewodę. Jednocześnie należy podkreślić, że wysokość szkód w danym gospodarstwie będzie wyliczana na analogicznych zasadach jak to ma miejsce w przypadku innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w oparciu o dane zawarte w protokole takie jak wielkość poszczególnych upraw, wysokość procentowa szkód w poszczególnych uprawach, liczba zwierząt oraz dane instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego o średniej wielkości produkcji rolnej dla danej uprawy lub gatunku zwierząt.
        W załączeniu przekazuję do wiadomości krótkie opracowanie MRiRW, dotyczące aplikacji publicznej służącej do szacowania strat spowodowanych przez suszę.

z up. Wojewody Lubelskiego
Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa
/-/ Barbara Wróbel

więcej

Seniorze bądź ostrożny - nie daj się oszukać!

21.07.2020

Szanowni Państwo,
Oszuści wciąż sięgają po różne metody by wyłudzić nasze oszczędności. Mimo nieustannych apeli, zdarzają się jednak osoby, które dają się oszukać.
W związku z wystąpieniem w ostatnich dniach na terenie Gminy Kraśniczyn przypadków oszustw naszych seniorów zwracam się z apelem, zwłaszcza do osób młodych - informujmy naszych rodziców i dziadków o tym, że są osoby, które mogą próbować wykorzystać ich życzliwość. Powiedzmy im jak zachować się w sytuacji, kiedy ktoś zadzwoni do nich z prośbą o pożyczenie dużej ilości pieniędzy. Zwróćmy uwagę zwłaszcza na te osoby, które mieszkają samotnie. Zwykła ostrożność może uchronić przed utratą zbieranych latami oszczędności.
Pamiętajmy aby:
•    Przede wszystkim zachować ostrożność - jeżeli dzwoni do nas ktoś, kto podszywa się pod członka naszej rodziny i prosi o pieniądze lub policjanta, który mówi, że nasze pieniądze są zagrożone, nie podejmujmy żadnych pochopnych działań. Podzielmy się zaraz tą informacją z bliskimi, nie działajmy sami. Pamiętajmy, że nikt nie będzie nam miał za złe tego, że zachowujemy się rozsądnie. Nie ulegajmy presji czasu wywieranej przez oszustów.
•    Aby potwierdzić dane osoby dzwoniącej, najpierw należy rozłączyć połączenie, a dopiero później wybrać numer alarmowy 112.
•    Nigdy nie informujmy nikogo o ilości pieniędzy, które mamy w domu lub przechowujemy na kontach bankowych.
•    W szczególności pamiętajmy o tym, że funkcjonariusze Policji NIGDY nie informują o prowadzonych przez siebie działaniach telefonicznie! NIGDY nie proszą też o przekazanie pieniędzy nieznanej osobie lub przelanie na inne konta bankowe.
•    W momencie, kiedy ktoś będzie chciał nas oszukać, podając się przez telefon, za policjanta – zakończmy rozmowę telefoniczną! Nie wdawajmy się w rozmowę z oszustem. Jeżeli nie wiemy jak zareagować powiedzmy o podejrzanym telefonie komuś z bliskich.
Pamiętajmy, że metody którymi posługują się oszuści, cały czas są modyfikowane. Słyszeliśmy już o wielu wariantach oszustw "na wnuczka", "policjanta" czy "na unijną emeryturę". Każda  tych metod może się różnić. Jednak każda kończy się tak samo. Nasz rozmówca potrzebuje pieniędzy i żąda ich natychmiastowego przekazania bądź przelania na inne konto bankowe. Uczulmy seniorów, których znamy, że to sygnały które powinny ich zaniepokoić. Niech nigdy nie oddają swoich pieniędzy osobom, których nie znają.

więcej

NOWA KIEROWNIK GOPS w KRAŚNICZYNIE

20.07.2020

W dniu 15 lipca 2020 r. Wójt Gminy Kraśniczyn Monika Grzesiuk podpisała i wręczyła umowę o pracę nowej Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniczynie Pani Beacie Cichosz.
Pani Kierownik rozpoczęła swoją pracę na nowym stanowisku pracy od 16 lipca 2020r. Pani Beata Cichosz jest doświadczonym pracownikiem pomocy społecznej. Od 13 lat pracowała w GOPS w Kraśniczynie na stanowisku pracownika socjalnego. Pani Kierownik jest magistrem socjologii. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu organizacji pomocy społecznej. Była jedyną kandydatką, która zgłosiła się do naboru na wolne stanowisko kierownika GOPS w Kraśniczynie.
Pani Beacie gratulujemy i życzymy samych sukcesów na powierzonym stanowisku.

więcej

Pożegnianie Księdza Edwarda Łatki

20.07.2020

Biblia mówi:
„Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem”.

Dzień 19 lipca 2020r. stał się dla Parafii w Surhowie czasem pożegnania. Parafianie tłumnie przybyli do świątyni na mszę, aby swoją obecnością podziękować odchodzącemu na emeryturę Księdzu Proboszczowi Edwardowi Łatce za 13 lat jego posługi w parafii.
Po sumie nadszedł czas pożegnania. Za lata duszpasterskiej posługi podziękowania Księdzu Proboszczowi przekazały dzieci, ministranci, Przedstawiciele Rady Parafialnej, Strażacy z OSP w Surhowie, Mieszkańcy oraz Wójt Gminy Kraśniczyn Pani Monika Grzesiuk.
Z pożegnalnych przemówień wyłonił się piękny i ujmujący za serce obraz Księdza Proboszcza Edwarda Łatki i jego duszpasterskiej posługi. W pamięci parafian pozostanie jako kapłan, dzięki któremu świątynia odzyskała swój blask. Starania księdza zaowocowały licznymi inwestycjami na terenie całej Parafii. Nowe oblicze zyskał ołtarz główny, dwa ołtarze boczne oraz Droga Krzyżowa. Udało się również pozyskać środki unijne na te prace.
Parafianie są wdzięczni Księdzu Proboszczowi za coroczne wspólne przeżywanie dziękczynienia za plony podczas dożynek parafialnych, które były czasem modlitwy, ale też czasem integracji społeczności lokalnej.
Na koniec podziękowania od samorządu gminnego złożyła Pani Wójt Monika Grzesiuk. W swoim wystąpieniu powiedziała:
"Czcigodny Księże,
w swej wędrówce duszpasterskiej przybyłeś do parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny i św. Łukasza w Surhowie w 2007 r. by spełniać posługę kapłańską, by służyć Panu Bogu i wspólnocie parafialnej.
Pamiętamy i doceniamy wysiłek duchowy, organizacyjny i inwestycyjny Księdza Kanonika przy pracach w kościele, na cmentarzu oraz na rzecz umacniania życia religijnego parafian.
....
Niech mi będzie wolno podziękować za tę posługę, za tę pracę na terenie ziemi kraśniczyńskiej.
Dzisiaj Czcigodny Ksiądz Kanonik przechodzi na emeryturę. Z tej okazji proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia na ten kolejny życiowy etap: zdrowia i wytrwałości. Niech dobry, Wszechmogący Bóg obdarza Księdza Kanonika swoimi obfitymi łaskami."

więcej

Informacja zamieszczona na prośbę starostwa powiatowego

20.07.2020

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

 

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

 

Kto może otrzymać pomoc?

 • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
 • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

 

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 

 • Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
 • Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
 • Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
 • Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.

 

Gdzie szukać pomocy?

 • Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
 • Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

 

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

więcej

Wójt gminy zaprasza

Monika Grzesiuk

Przyjęcia interesantów:

w godzinach pracy Urzędu Gminy

Od poniedziałku do piątku

od 7:00 do 15:00

 

Urząd Gminy Kraśniczyn

ul. Kościuszki 21
22-310 Kraśniczyn
tel.: 82 5775511
fax: 82 5775572
e-mail:
sekretariat@
krasniczyn.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.