Logo Gmina Kraśniczyn

Archiwum newsów, strona 38

Zawiadomienie na XI sesję Rady Gminy Kraśniczyn

19.09.2019

    Zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję XI sesję Rady Gminy Kraśniczyn, która odbędzie się dnia 25 września 2019 r. o godz. 900 (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjecie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 5. Wolne wnioski.
 6. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2019 r.
 7. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Kraśniczyn.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji zgłoszonej przez Konrada Cezarego Łakomego radcę prawnego CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Gminy Kraśniczyn do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Gminy.
 13. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.
 14. Informacja z realizacji Gminnego Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kraśniczyn za 2018 r.
 15. Odpowiedzi na wolne wnioski.
 16. Komunikaty i Informacje.
 17. Zakończenie obrad.

 

więcej

Projekt „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Kraśniczyn poprzez utworzenie klubu seniora – Koło Aktywizacji Społecznej”

06.09.2019

Projekt  „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Kraśniczyn poprzez utworzenie klubu seniora – Koło Aktywizacji Społecznej”

 

Projekt   „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Kraśniczyn poprzez utworzenie klubu seniora – Koło Aktywizacji Społecznej” jest realizowany w okresie od 2019.06.03 do 2020.12.31 przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach/Dom Pomocy Społecznej w Żułowie pn. Zakład Opiekuńczo - Rehabilitacyjny dla Niewidomych Kobiet w partnerstwie z Gminą Kraśniczyn.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Priorytet 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób starszych, niesamodzielnych z gminy Kraśniczyn oraz poprawa dostępności do usług społecznych użyteczności publicznej poprzez utworzenie klubu seniora do 31.12.2020r.

 

Projekt skierowany jest do 15 osób (12 kobiet, 3 mężczyzn).

Komisja Rekrutacyjna (skład: specjaliści ds. promocji i rekrutacji, koordynator projektu, pracownik GOPS w Kraśniczyn, psycholog) zdecyduje o zakwalifikowaniu do projektu na podstawie kryteriów obligatoryjnych i dodatkowych.

 

Kryteria obligatoryjne:

 

1. Miejsce zamieszkania (Gm. Kraśniczyn)

2. Wiek K/M (starsze po zakończeniu aktywności zawodowej)

3. Niesamodzielność (oświadczenie)

 

Kryteria dodatkowe (za spełnienie przyznany punkt):

 

1. Niepełnosprawność (na podstawie zaświadczenia)

2. K/M niedowidzące (oświadczenie)

3. Korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej (oświadczenie)

4. Korzystanie z POPŻ (oświadczenie)

5. Bezdomność lub wykluczenie z dostępu do mieszkań zgodnie z wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacja programów operacyjnych na lata 2014-2020 (oświadczenie)

6. Płeć

 

Beneficjenci w ramach projektu otrzymują wsparcie:

 • zajęcia aktywizujące i terapeutyczne w formie: 
 • jednodniowej wycieczki
 • zajęć plastycznych
 • zajęć z robótek ręcznych i tkactwa,
 • zajęć z rękodzieła,
 • zajęć z ceramiki,
 • zajęć kulinarnych,
 • zajęć z obsługi komputera,
 • poradnictwa psychologicznego,
 • zajęć z edukacji zdrowotnej,
 • zajęć z kultury fizycznej,
 • zajęć kulturalnych z wyjściami do kin i teatrów
 • transport do klubu seniora i na wycieczki
 • materiały niezbędne do zajęć
 • obiady w dniu obecności w klubie seniora i na wycieczkach
 • w przerwach zajęciowych kawa, herbata, ciastka

 

Partner Gmina Kraśniczyn jest odpowiedzialny za realizację następujących zadań określonych w projekcie:

 1. promocję projektu m.in. umieszczenie informacji na stronie Partnera, przekazanie informacji i materiałów promocyjnych (otrzymanych od Partnera wiodącego) potencjalnym uczestnikom projektu, umieszczenie plakatów promujących projekt w siedzibie Partnera, innych jednostek podległych Partnerowi oraz w miejscach dostępnych dla potencjalnych uczestników projektu;
 2. nabór i rekrutację 15 uczestników projektu
 3. nadzór nad rekrutacją do projektu
 4. podejmowanie działań zaradczych w celu zrekrutowania wymaganej liczby uczestników projektu;
 5. pozyskanie i archiwizacja dokumentacji związanej z realizacją zadania promocja i rekrutacja uczestników
 6. przekładanie informacji we wskazanych przez Partnera Wiodącego terminach niezbędnych do złożenia wniosków o płatność

 

Załączniki:

 

więcej

Wójt gminy zaprasza

Monika Grzesiuk

Przyjęcia interesantów:

w godzinach pracy Urzędu Gminy

Od poniedziałku do piątku

od 7:00 do 15:00

 

Urząd Gminy Kraśniczyn

ul. Kościuszki 21
22-310 Kraśniczyn
tel.: 82 5775511
fax: 82 5775572
e-mail:
sekretariat@
krasniczyn.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.