Logo Gmina Kraśniczyn

Archiwum newsów, strona 52

Informacja zamieszczona na prośbę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

15.05.2018

Biznes Lubelskie 2018 – cykl spotkań dla przedsiębiorców, przedstawicieli JST i IOB

 

Szanowni Państwo,

Marszałek Województwa Lubelskiego, Sławomir Sosnowski serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie cyklu "Biznes Lubelskie". Już 15 maja 2018 r. spotykamy się Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym „Magnum Bonum” w Krasnymstawie.

Gościem specjalnym wydarzenia będzie Daniel Iwanek, trzykrotny Mistrz Świata w karate tradycyjnym, który opowie uczestnikom spotkania o roli motywacji w biznesie.

Program spotkania w Krasnymstawie:
13.00-13.30  Rejestracja uczestników

13.30-14.00 Biznes Lubelskie – współpraca na rzecz wzmocnienia eksportu i obsługi inwestorów - przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

14.00-14.20 Negocjacje, mediacje i arbitraż w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami - prelegent Aneta Biały (Mediator przy Sądzie Okręgowym w Lublinie,

Mediator w Lubelskim Centrum Arbitrażu i Mediacji w Lublinie)

14.20-15:20 Rewolucja w przepisach w 2018 roku. Co przyniosą zmiany w JPK, CIT, VAT i RODO - prelegent Maria Uchman (prezes zarządu Uchman i Partnerzy sp. z o. o. Spółka

Doradztwa Podatkowego)

15.20-15.30  Przerwa kawowa

15.30-16.30  Rola motywacji w biznesie - prelegent Daniel Iwanek

16.30-16.45  Konsultacje społeczne dotyczące weryfikacji potrzeb i oczekiwań w zakresie wspierania przedsiębiorczości. Pytania i dyskusja

16.45-17.30  Poczęstunek i networking

 

Rejestracja na spotkanie odbywa się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem: www.invest.lubelskie.pl  

Liczba miejsc ograniczona! Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

W ramach cyklu Biznes Lubelskie najlepsi polscy prelegenci poruszą zagadnienia dotyczące codziennej działalności lokalnych przedsiębiorstw, zmian w przepisach podatkowych, konkurowania na rynkach międzynarodowych oraz opowiedzą o mediacji, negocjacji i arbitrażu w biznesie. Spotkania skierowane są dla obecnych i przyszłych eksporterów, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji otoczenia biznesu.

Dodatkową atrakcją regionalnych wydarzeń  Biznes Lubelskie będzie obecność znamienitych polskich olimpijczyków – w tym Roberta Korzeniowskiego, Otylii Jędrzejczak, Sylwii Gruchały czy Daniela Iwanka, którzy opowiedzą o tym jak motywować siebie i pracowników.

Więcej informacji na temat cyklu Biznes lubelskie można znaleźć na www.invest.lubelskie.pl.

 

więcej

Uroczystości patriotyczne w Gminie Kraśniczyn

09.05.2018

            Uchwałą z 25 maja 2017 r. Sejm RP zdecydował o ustanowieniu roku 2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Na tę okoliczność  w powiecie krasnostawskim powołany został Komitet Honorowy Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę  w powiecie krasnostawskim na czele z Panią Teresą Hałas Posłanką na Sejm RP.  Gminę Kraśniczyn w tym Komitecie  reprezentuje Pani Małgorzata Sapiecha Wójt Gminy Kraśniczyn. Jedną z pierwszych czynności Komitetu było opracowanie kalendarium uroczystości w powiecie krasnostawskim, zgodnie z którym 3 maja 2018 r. o godz. 9-tej  w kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kraśniczynie odbyła się uroczysta msza święta z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz w intencji Ojczyzny. We mszy licznie uczestniczyli m.in.  druhowie z jednostek OSP z pocztami sztandarowymi, Panie z KGW i młodzież szkolna, która uświetniła mszę -  patriotyczną  częścią artystyczną.  Po mszy świętej mieszkańcy gminy zgromadzili się przed budynkiem Urzędu Gminy i wzięli udział w uroczystym odsłonięciu tablicy pamiątkowej z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Aktu odsłonięcia dokonała nasza młodzież, której przodkowie brali udział w walce o odzyskanie wolności przez naszą Ojczyznę, tj. Julia Madejewska, Mateusz Kulawczuk, Szymon Oszust. Następnie ks. kan. Juliusz Iracki dokonał poświęcenia tablicy, a Pani Małgorzata Sapiecha Wójt Gminy po wystąpieniu okolicznościowym zaprosiła uczestników uroczystości na wspólne biesiadowanie. Poniżej zdjęcia z tej uroczystości.

Wójt Gminy jednocześnie serdecznie zaprasza Mieszkańców gminy  na kolejne uroczystości związane z tym pięknym Jubileuszem, tj.:

 • 13 maja 2018 r. godz. 11.00  w kościele pw. Św. Stanisława BM MB Częstochowskiej w Bończy: uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny z okazji 75. Rocznicy pacyfikacji wsi Wólka Boniecka,
 • 3 czerwca 2018 r. o godz. 9.00 w w/w kościele uroczysta msza święta z okazji 74. Rocznicy pacyfikacji wsi Olszanka,
 • 11 listopada 2018 r. o godz. 9.00 w kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kraśniczynie uroczysta msza święta z okazji 11 listopada.

 

więcej

Zawiadomienie na sesję maj 2018

07.05.2018

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję XLIII sesję Rady Gminy Kraśniczyn, która odbędzie się dnia 8 maja 2018 r. o godz. 900 (wtorek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjecie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.
 6. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad.

więcej

K O M U N I K A T w sprawie handlu na targowiskach

20.04.2018

K O M U N I K A T

 

Mieszkańcy gminy Kraśniczyn

 

uprzejmie informuję, że Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krasnymstawie prowadzi kontrolę miejsc handlu produktami spożywczymi pochodzenia zwierzęcego, sprawdzając jednocześnie, czy przestrzegany jest zakaz handlu zwierzętami (w tym drobiu) w miejscach do tego nie przeznaczonych, tj. nie objętych nadzorem weterynaryjnym.

Na terenie powiatu krasnostawskiego nie zarejestrowano żadnego targowiska, gdzie można handlować zwierzętami, a tym samym działalność taka jest nielegalna i podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności, albo pozbawienia wolności do roku.

W załączeniu tekst rozporządzenia w tej sprawie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt

 

z dnia 4 stycznia 2008 r. (Dz.U. Nr 11, poz. 67)

 

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. Nr 69, poz. 625, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1 Gromadzenie zwierząt na:

 1)  targach zwierząt gospodarskich odbywa się w miejscach oznaczonych, ogrodzonych i utwardzonych;

 2)  wystawach, pokazach lub konkursach zwierząt gospodarskich oraz targach, wystawach, pokazach lub konkursach psów, kotów i zwierząt innych niż zwierzęta gospodarskie odbywa się w miejscach oznaczonych.

 

§ 2

 

1. W miejscach, o których mowa w § 1 pkt 1, powinny znajdować się w szczególności:

 1)  wydzielone miejsca:

 a)  dla poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich zapewniające im ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,

 b)  do składowania produktów biobójczych w rozumieniu przepisów o produktach biobójczych,

 c)  dla lekarza weterynarii umożliwiające mu wykonanie czynności urzędowych,

 d)  dla zwłok zwierzęcych,

 e)  z zainstalowanym oświetleniem oraz wyposażone w urządzenia do bezpiecznego badania zwierząt gospodarskich;

 2)  sprzęt lub urządzenia do załadunku i wyładunku zwierząt gospodarskich kopytnych, w tym stałe lub przenośne rampy o kącie nachylenia nieprzekraczającym 20°, z bokami trwale zabezpieczającymi te zwierzęta przed upadkiem i podłogą o nieśliskiej nawierzchni.

 

2. Targi zwierząt gospodarskich mogą odbywać się wyłącznie w miejscach oddalonych co najmniej o 50 m od innych miejsc przebywania tych zwierząt, rzeźni, obiektów budowlanych przetwórstwa rolno-spożywczego, zakładów zatwierdzonych do prowadzenia działalności w zakresie zbierania, transportowania, przechowywania, operowania, przetwarzania oraz wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi lub zakładów wytwarzających pasze.

 

§ 3 W miejscach, o których mowa w § 1 pkt 2, powinny znajdować się w szczególności wydzielone miejsca, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a-d.

 

§ 4

 

1. Wyładunek i załadunek zwierząt przeprowadza się w sposób zabezpieczający je przed upadkiem i urazami, bez narażania na zbędny stres, ból i cierpienie.

 

2. Zwierzęta gospodarskie kopytne, z wyłączeniem prosiąt i warchlaków, po przywiezieniu na miejsce targu wyładowuje się ze środków transportu.

 

3. Zwierzęta agresywne lub wykazujące objawy chorobowe izoluje się.

 

§ 5 Podmiot prowadzący działalność w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt zapewnia:

 1)  niezwłoczne usuwanie:

 a)  nawozów naturalnych w rozumieniu przepisów o nawozach i nawożeniu i odchodów zwierząt innych niż zwierzęta gospodarskie,

 b)  zwłok zwierzęcych;

 2)  dostęp do bieżącej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ilości wystarczającej do napojenia gromadzonych zwierząt.

 

§ 6 Osoby zatrudnione przez podmioty prowadzące działalność w zakresie organizowania targów zwierząt gospodarskich do obsługi tych zwierząt powinny być przeszkolone w zakresie postępowania z tymi zwierzętami.

 

§ 7 Po zakończeniu targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt miejsca, w których były przetrzymywane zwierzęta, oczyszcza się i odkaża.

 

§ 8 Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy organizowaniu lub urządzaniu targów, spędów i wystaw zwierząt (Dz.U. Nr 192, poz. 1609).

 

§ 9 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

więcej

Wójt gminy zaprasza

Monika Grzesiuk

Przyjęcia interesantów:

w godzinach pracy Urzędu Gminy

Od poniedziałku do piątku

od 7:00 do 15:00

 

Urząd Gminy Kraśniczyn

ul. Kościuszki 21
22-310 Kraśniczyn
tel.: 82 5775511
fax: 82 5775572
e-mail:
sekretariat@
krasniczyn.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.