Logo Gmina Kraśniczyn

Archiwum newsów, strona 63

K O M U N I K A T w sprawie handlu na targowiskach

20.04.2018

K O M U N I K A T

 

Mieszkańcy gminy Kraśniczyn

 

uprzejmie informuję, że Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krasnymstawie prowadzi kontrolę miejsc handlu produktami spożywczymi pochodzenia zwierzęcego, sprawdzając jednocześnie, czy przestrzegany jest zakaz handlu zwierzętami (w tym drobiu) w miejscach do tego nie przeznaczonych, tj. nie objętych nadzorem weterynaryjnym.

Na terenie powiatu krasnostawskiego nie zarejestrowano żadnego targowiska, gdzie można handlować zwierzętami, a tym samym działalność taka jest nielegalna i podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności, albo pozbawienia wolności do roku.

W załączeniu tekst rozporządzenia w tej sprawie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt

 

z dnia 4 stycznia 2008 r. (Dz.U. Nr 11, poz. 67)

 

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. Nr 69, poz. 625, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1 Gromadzenie zwierząt na:

 1)  targach zwierząt gospodarskich odbywa się w miejscach oznaczonych, ogrodzonych i utwardzonych;

 2)  wystawach, pokazach lub konkursach zwierząt gospodarskich oraz targach, wystawach, pokazach lub konkursach psów, kotów i zwierząt innych niż zwierzęta gospodarskie odbywa się w miejscach oznaczonych.

 

§ 2

 

1. W miejscach, o których mowa w § 1 pkt 1, powinny znajdować się w szczególności:

 1)  wydzielone miejsca:

 a)  dla poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich zapewniające im ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,

 b)  do składowania produktów biobójczych w rozumieniu przepisów o produktach biobójczych,

 c)  dla lekarza weterynarii umożliwiające mu wykonanie czynności urzędowych,

 d)  dla zwłok zwierzęcych,

 e)  z zainstalowanym oświetleniem oraz wyposażone w urządzenia do bezpiecznego badania zwierząt gospodarskich;

 2)  sprzęt lub urządzenia do załadunku i wyładunku zwierząt gospodarskich kopytnych, w tym stałe lub przenośne rampy o kącie nachylenia nieprzekraczającym 20°, z bokami trwale zabezpieczającymi te zwierzęta przed upadkiem i podłogą o nieśliskiej nawierzchni.

 

2. Targi zwierząt gospodarskich mogą odbywać się wyłącznie w miejscach oddalonych co najmniej o 50 m od innych miejsc przebywania tych zwierząt, rzeźni, obiektów budowlanych przetwórstwa rolno-spożywczego, zakładów zatwierdzonych do prowadzenia działalności w zakresie zbierania, transportowania, przechowywania, operowania, przetwarzania oraz wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi lub zakładów wytwarzających pasze.

 

§ 3 W miejscach, o których mowa w § 1 pkt 2, powinny znajdować się w szczególności wydzielone miejsca, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a-d.

 

§ 4

 

1. Wyładunek i załadunek zwierząt przeprowadza się w sposób zabezpieczający je przed upadkiem i urazami, bez narażania na zbędny stres, ból i cierpienie.

 

2. Zwierzęta gospodarskie kopytne, z wyłączeniem prosiąt i warchlaków, po przywiezieniu na miejsce targu wyładowuje się ze środków transportu.

 

3. Zwierzęta agresywne lub wykazujące objawy chorobowe izoluje się.

 

§ 5 Podmiot prowadzący działalność w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt zapewnia:

 1)  niezwłoczne usuwanie:

 a)  nawozów naturalnych w rozumieniu przepisów o nawozach i nawożeniu i odchodów zwierząt innych niż zwierzęta gospodarskie,

 b)  zwłok zwierzęcych;

 2)  dostęp do bieżącej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ilości wystarczającej do napojenia gromadzonych zwierząt.

 

§ 6 Osoby zatrudnione przez podmioty prowadzące działalność w zakresie organizowania targów zwierząt gospodarskich do obsługi tych zwierząt powinny być przeszkolone w zakresie postępowania z tymi zwierzętami.

 

§ 7 Po zakończeniu targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt miejsca, w których były przetrzymywane zwierzęta, oczyszcza się i odkaża.

 

§ 8 Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy organizowaniu lub urządzaniu targów, spędów i wystaw zwierząt (Dz.U. Nr 192, poz. 1609).

 

§ 9 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

więcej

KOMUNIKAT- Afrykański Pomór Świń

20.04.2018

K O M U N I K A T

Mieszkańcy gminy Kraśniczyn,

 

uprzejmie informuję, że w związku z szerzeniem się choroby afrykańskiego pomoru świń (ognisko chorobowe na terenie gminy Leśniowice) konieczne jest zabezpieczenie gospodarstw rolnych przed ewentualnym przeniesieniem wirusa ASF, tj. przestrzegania przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 360). Wprowadzone przepisy mają za zadanie podnieść poziom zabezpieczenia gospodarstw, a tym samym zmniejszyć ryzyko wystąpienia tej choroby.

Spełnianie warunków bioasekuracji będzie przedmiotem kontroli Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krasnymstawie prowadzonej na terenie gminy Kraśniczyn od dnia 23 kwietnia 2018 r.

W załączeniu tekst w/w rozporządzenia.

 

 

 

 

 

 

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

 

z dnia 9 lutego 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 360)

 

 

Na podstawie art. 47 ust. 1 i art. 48a ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855 oraz z 2018 r. poz. 50) zarządza się, co następuje:

 

§ 1 W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2018 r. poz. 290 i 328) wprowadza się następujące zmiany:

 

1)  po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

,,§ 1a. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza obszarem ochronnym, obszarem objętym ograniczeniami oraz obszarem zagrożenia:

1)  nakazuje się:

 a)  karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,

 b)  prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie,

 c)  zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych,

 d)  utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,

 e)  wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie,

 f)  stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia,

 g)  bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń,

 h)  używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności,

 i)  wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość - nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego,

 j)  sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu,

 k)  zabezpieczenie wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem - w przypadku utrzymywania świń w gospodarstwie w systemie otwartym;

2)  zakazuje się:

 a)  wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu art. 3 pkt 1 w związku z art. 2 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE)
nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego)(Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.), zwanych dalej „produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego”, pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń,

 b)  wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt. ";

 

2)  w § 2 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

 

,, 1)  wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń; ".

 

§ 2 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

więcej

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców w Krasnostawskim Domu Kultury

09.04.2018

 

Dnia 11.04.2018r. w godzinach 10.00 - 11.00 w Krasnostawskim Domu Kultury przy ul. Okrzei 10 w Krasnymstawie organizowane jest spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców odnośnie dostępnych możliwości uzyskania środków z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na rok 2018. W programie spotkania między innymi oferta Dofinansowania na usługi rozwojowe dla przedsiębiorców oraz Możliwość pozyskania wsparcia na rozwój działalności gospodarczej z funduszu pożyczkowego.

 

Rejestracja uczestników w godz. 10.00 - 10.10 przed spotkaniem. Natomiast po spotkaniu możliwość konsultacji indywidualnych.

więcej

Zawidomienie na sesję kwiecień 2018

09.04.2018

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję XLII sesję Rady Gminy Kraśniczyn, która odbędzie się dnia 12 kwietnia 2018 r. o godz. 900 (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjecie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Kraśniczyn za 2017 r.
 6. Informacja Prokuratora Rejonowego w Krasnymstawie o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w Gminie Kraśniczyn za 2017 r.
 7. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.
 8. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Surhowie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kraśniczyn.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniczynie.
 12. Informacja z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani za 2017 r.
 13. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z realizacji zadań za 2017 r.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad.

  Zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję XLII sesję Rady Gminy Kraśniczyn, która odbędzie się dnia 12 kwietnia 2018 r. o godz. 900 (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

  Proponowany porządek obrad:

 17. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 18. Przyjecie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 19. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 20. Interpelacje i zapytania radnych.
 21. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Kraśniczyn za 2017 r.
 22. Informacja Prokuratora Rejonowego w Krasnymstawie o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w Gminie Kraśniczyn za 2017 r.
 23. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.
 24. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Surhowie.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kraśniczyn.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniczynie.
 28. Informacja z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani za 2017 r.
 29. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z realizacji zadań za 2017 r.
 30. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 31. Wolne wnioski.
 32. Zakończenie obrad.

więcej

Informacja zamieszczona na prośbę Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie

06.04.2018

TARGI PRACY 2018

Zapraszamy do uczestnictwa w Targach Pracy, które odbędą się dnia:

18  kwietnia 2018 r. w godz. 930-1400

w Targach Lublin S.A. przy ul. Dworcowej 11 w Lublinie
 (Park Ludowy).

Udział w imprezie jest bezpłatny.

 

         Targi Pracy 2018 to największe tego typu cykliczne wydarzenie w województwie lubelskim
i zarazem jedno z najstarszych i największych w Polsce. Z roku na rok inicjatywa ta przyciąga coraz większą ilość zainteresowanych pracodawców i osób poszukujących pracy. W ubiegłym roku swoje stoiska wystawiło ponad 145 pracodawców i przedstawicieli instytucji rynku pracy. Co roku prezentujące się firmy przedstawiały ponad 1000 ofert pracy na różnorodne stanowiska, przede wszystkim z branż: handlowej, usługowej, gastronomicznej, informatycznej, budowlanej i finansowej. Targi odwiedza około 10 000 osób.

 

Serdecznie zapraszamy osoby bezrobotne, poszukujące pracy, absolwentów i studentów oraz osoby pracujące chcące zmienić dotychczasowe zatrudnienie lub kwalifikacje zawodowe. Osoby poszukujące  informacji o możliwości pozyskania środków na założenie oraz rozszerzenie działalności gospodarczej też znajdą coś dla siebie. Na miejscu odbywać się będą również bezpłatne konsultacje na temat dofinansowania działalności gospodarczej ze środków unijnych, a doradcy zawodowi pomogą
w poprawnym zbudowaniu dokumentów aplikacyjnych.

 

Miło nam poinformować, że w 2018 roku patronat honorowy nad imprezą objęli: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin, Lubelski Kurator Oświaty oraz Komendant Wojewódzki OHP.

 

Jak co roku organizatorem przedsięwzięcia jest Miejski Urząd Pracy w Lublinie,
a współorganizatorami są: Wyższa Szkoła Ekonomii Innowacji w Lublinie, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lublinie oraz Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie, Ośrodek Aktywizacji Zawodowej.

 

Targi Pracy 2018 to niepowtarzalna okazja do poznania lubelskiego rynku pracy, zapotrzebowania na zawody oraz możliwość bezpośredniego kontaktu z pracodawcami.

Jeszcze raz gorąco zapraszamy do udziału w targach wszystkich zainteresowanych!!!

więcej

Wójt gminy zaprasza

Monika Grzesiuk

Przyjęcia interesantów:

w godzinach pracy Urzędu Gminy

Od poniedziałku do piątku

od 7:00 do 15:00

 

Urząd Gminy Kraśniczyn

ul. Kościuszki 21
22-310 Kraśniczyn
tel.: 82 5775511
fax: 82 5775572
e-mail:
sekretariat@
krasniczyn.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.