Logo Gmina Kraśniczyn

Archiwum newsów, strona 74

Obrazek dla news_202

Zawiadomienie na sesję

13.01.2017

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) zwołuję XXVIII sesję Rady Gminy Kraśniczyn, która odbędzie się dnia 17 stycznia 2017 r. o godz. 900 (wtorek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjecie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krasnostawskiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Kraśniczyn na 2018rok środków stanowiących fundusz sołecki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Surhowie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Biura Obsługi szkół Samorządowych w Kraśniczynie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia: "Programu usuwania azbestu i wyrów zawierających azbest dla gminy Kraśniczyn na lata 2016-2032"
 11. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 12. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Rady Gminy oraz z działalności komisji stałych Rady Gminy za 2016 r., w tym z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad.

więcej

Zawiadomienie

10.01.2017

Wójt Gminy Kraśniczyn uprzejmie informuje, że  uchwałą Rady Gminy Kraśniczyn nr XXVI/123/2016  z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty – zostały ustalone nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

            Od 1 stycznia 201 7r. będą wynosić:

 • 8,00 zł. miesięcznie za osobę , w przypadku gdy odpady są zbierane w sposób selektywny,
 • 10,00 zł. miesięcznie za osobę, w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane w sposób nieselektywny.

Terminy wnoszenia opłat nie ulegają zmianie.

Zmiana stawek nie rodzi obowiązku składania nowej deklaracji. Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej zostanie poinformowany pisemnie o wysokości opłaty wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych zawartych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia  zostaną dostarczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.

Zawiadomienia takiego nie otrzymają ci właściciele nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi. Takie osoby są zobowiązane do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi  z uwzględnieniem nowych stawek obowiązujących od 1 stycznia 2017 r.

Treść zawiadomienia wersja PDF

więcej

Spotkanie opłatkowe wspólnoty samorządowej Gminy Kraśniczyn

18.04.2021

Spotkanie opłatkowe wspólnoty samorządowej Gminy Kraśniczyn, które wpisało się już w tradycję spotkań tej Gminy, odbyło się 29 grudnia 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

W świąteczno – noworoczny nastrój wprowadziły, wszystkich obecnych, dzieci z Zespołu Szkół w Kraśniczynie swoim występem muzycznym.

W uroczystości udział wzięli proboszczowie parafii z terenu gminy, przedstawiciele władz Powiatu Krasnostawskiego, osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie gminy, radni, sołtysi, przewodniczące kół gospodyń wiejskich, prezes ochotniczych straży pożarnych, kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy i inni zaproszeni goście.

 Rolę gospodarza uroczystości pełniła Pani Małgorzata Sapiecha Wójt Gminy, która w swoim wystąpieniu okolicznościowym wyraziła zadowolenie z obecności gości i złożyła życzenia noworoczne. Życzenia przekazali również Pan Janusz Szpak Starosta Krasnostawski oraz ks. kan. Juliusz Iracki proboszcz parafii w Kraśniczynie.

Wszystkie wystąpienia zawierały troskę o spokój, zawierały apel sprzeciwu wobec zła, apel o zdolność do kompromisów oraz podziękowania za całoroczną pracę na rzecz tej małej Ojczyzny jaką jest Gmina Kraśniczyn.

Najpiękniejszą częścią spotkania było podzielenie się opłatkiem. A wigilijny stół stanowił wspaniałą okazję aby porozmawiać i pobyć razem w świątecznej atmosferze.

Opracowała: Stanisława Suszyńska

###gal-7###

więcej

Obrazek dla news_196

Zawiadomienie na sesję

12.12.2016

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję XXVII sesję Rady Gminy Kraśniczyn, która odbędzie się dnia 15 grudnia 2016 r. o godz. 900 (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjecie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 4. Informacja Policji o prawach i obowiązkach z zakresu bezpieczeństwa pieszego na drodze publicznej.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie uchwały budżetowej.
 7. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kraśniczyn na lata 2015 – 2030”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kraśniczyn.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kraśniczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kraśniczyn.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy i komisji stałych Rady Gminy na rok 2017.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zakończenie obrad.

więcej

Wójt gminy zaprasza

Monika Grzesiuk

Przyjęcia interesantów:

w godzinach pracy Urzędu Gminy

Od poniedziałku do piątku

od 7:00 do 15:00

 

Urząd Gminy Kraśniczyn

ul. Kościuszki 21
22-310 Kraśniczyn
tel.: 82 5775511
fax: 82 5775572
e-mail:
sekretariat@
krasniczyn.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.