Logo Gmina Kraśniczyn

Archiwum newsów, strona 79

Dożynki Gminne 2015

04.09.2015

W niedzielę 30 sierpnia 2015r. w Kraśniczynie odbyły się Dożynki Gminne 2015. Uroczystości rozpoczęły się polową mszą św. odprawioną w intencji rolników. Msza Święta koncelebrowana przez kapłanów z parafii z Gminy Kraśniczyn a Homilię wygłosił Ksiądz gość dziekan dekanatu Krasnystaw Zachód dr. Janusz Gzik proboszcz parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia w Krasnymstawie. 

Starostami tegorocznych Dożynek byli  Bożena Kaluźniak zam. Brzeziny i Dariusz Mazurkiewicz zam. Zalesie

Wieńce dożynkowe przygotowały: Koła Gospodyń Wiejskich z Bończy, Franciszkowa, Drewnik, Kraśniczyna, Surhowa, Czajek, Brzezin, Anielpola, Chełmca, Majdanu Surhowskiego oraz Rada Sołecka z Żułowa . 

Podczas części artystycznej zaprezentowali się Zespół „Brzezinianki” z KGW  Brzeziny, Oliwia Burdan, dzieci i młodzież z  Zespołu Szkół Nr 1 w Kraśniczynie,  Zespół Taneczny „Zygzak”  oraz wokaliści ze studia Piosenki Tęcza i Diament z Młodzieżowego Domu Kultury w Krasnymstawie,  Kapela Folkowa  „Styrta”.

Podczas dożynek swoje stoiska zaprezentowały LGD Krasnystaw „PLUS”, KRUS Krasnystaw, Zespół Doradztwa Rolniczego w Krasnystawie.

            Uroczystość dożynkową zakończyła zabawa taneczna z zespołem „Fajny Band”.

więcej

Obrazek dla news_98

Informacja

21.08.2015

OTWARTE SPOTKANIA KOSNULTACJE DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU KRASNOSTAWSKIEGO
DOTYCZĄCE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU W RAMACH PROW 2014-2020

Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dt. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju do realizacji nowego okresu programowania 2014-2020.

Na spotkania zapraszamy: mieszkańców gmin, lokalnych liderów, przedstawicieli JST, ośrodków kultury, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, stowarzyszeń, fundacji, związków wyznaniowych, lokalnych przedsiębiorców, regionalistów itp. zainteresowanych realizacją działań skierowanych na rozwój swoich oraz pozyskiwaniem środków na rozpoczęcie lub  rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

Na spotkaniach chcemy ustalić jakie pomysły (projekty) i jakie cele w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju chcą Państwo realizować w nowym okresie programowania na swoim terenie.

Zakres wsparcia do realizacji operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju będzie obejmować:

•     Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR;

•        Rozwój przedsiębiorczości, z wyłączeniem świadczenia usług rolniczych;

•    Dywersyfikacja źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępniania jej lokalnym producentom (produkty objęte i nieobjęte załącznikiem nr 1 do TFUE), z wyłączeniem świadczenia usług rolniczych;

•       Podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów lub podejmowaniem zatrudnienia w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy;

•        Rozwój produktów lokalnych;
•        Rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk;
•        Zachowanie dziedzictwa lokalnego;
•        Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury:

            - turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej,
           - technicznej w tym z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz   budowy lub modernizacji dróg lokalnych

Poniżej przedstawiamy harmonogram spotkań konsultacyjnych dla mieszkańców gmin:

 • Gmina Krasnystaw – 02.09.2015r. (Urząd Gminy);
 • Gmina Fajsławice - 03.09.2015r. (Urząd Gminy);
 • Gmina Żółkiewka - 04.09.2015r. (Urząd Gminy);
 • Gmina Gorzków -07.09.2015r. (Centrum Społeczno – Kulturalne w Gorzkowie);
 • Miasto Krasnystaw – 08.09.2015r. (siedziba LGD Krasnystaw PLUS”)
 • Gmina Kraśniczyn - 09.09.2015r. (Urząd Gminy);
 • Gmina Łopiennik Górny – 10.09.2015r. (GOK w Łopienniku Górnym) ;
 • Gmina Siennica Różana - 11.09.2015r. (Urząd Gminy);
 • Gmina Rudnik - 14.09.2015r. (Urząd Gminy);
 • Gmina Izbica – 15.09.2015r. (Urząd Gminy).

Ramowy program spotkań:

 • Identyfikacja problemów i potrzeb lokalnej społeczności istotnych z punktu widzenia jakości życia mieszkańców – ankieta
 • Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń
 • Dyskusja na temat wizji rozwoju i możliwych kierunków rozwoju a także celów LSR oraz przedsięwzięć możliwych do realizacji poprzez LSR w kontekście założeń programu LEADER w ramach PROW 2014 – 2020

Spotkania odbędą się w godzinach 10.00-13.00

Jeśli chcesz mieć wpływ na kierunek działań realizowanych za pośrednictwem LGD i chcesz zrealizować swój pomysł przyjdź na spotkanie. Serdecznie zapraszamy!

 

więcej

STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

21.08.2015

         W roku szkolnym 2015/2016 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w terminie od 1 do 15 września 2015r. w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz do dnia 15 października 2015r. w przypadku słuchaczy kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych i kolegium pracowników służb socjalnych.

Miejsce składania wniosków: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Kraśniczynie.

Pomoc materialna przysługuje:

 1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom
  i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży  z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 4. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniom klas „0”.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu (za miesiąc sierpień 2015 r.) na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się  o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 456,00 zł netto. Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek: rodziców lub prawnych opiekunów niepełnoletniego ucznia, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły lub z urzędu.

Stypendium szkolne może być przyznane w formie:

-   pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, przyborów szkolnych, zeszytów, ćwiczeń,

-   całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

-   całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, a w szczególności zwrotu kosztów dojazdu do szkoły, kosztów zakwaterowania poza  miejscem zamieszkania.

Dodatkowe informacje udzielane są w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych w Kraśniczynie  tel. 82 577 55 29

Do pobrania:
Wniosek na stypendium

więcej

Zawiadomienie

14.08.2015

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zwołuję IX sesję Rady Gminy Kraśniczyn, która odbędzie się dnia 20 sierpnia 2015 r. o godz. 900 (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjecie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjecie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Cmentarza Rzymsko – Katolickiego w Miejscowości Bończa”.
 8. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kraśniczyn za 2014 r.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

więcej

Rusza rekrutacja do drugiej edycji Monitoringu Spółek Komunalnych

18.08.2015

więcej

Obrazek dla news_93

Komunikat Dyrektora ARR OT Lublin

12.08.2015

Informacja zamieszczona na prośbę Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Lublinie

 

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Lublinie

ul. Leszka Czarnego 3,

20-610 Lublin

informuje, że w dniach 13 sierpnia do 11 września br.

będzie przyjmowała wnioski od rolników w sprawie rozłożenia na nieoprocentowane raty opłaty za przekroczenie kwot indywidualnych w produkcji mleka w roku kwotowym 2014/2015.

Pomoc będzie miała charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego:
www.arr.gov.pl

Szczegółowe informacje dotyczące pomocy można uzyskać pod numerem telefonu w Oddziale Terenowym ARR w Lublinie nr telefonu: 81 53 63 700 wew.711, 713 lub 717.

 

 

                                                                                              Adam Rychliczek

                                                                                              Dyrektor ARR OT Lublin

więcej

Informacja

10.08.2015

Informacja zamieszczona na prośbę Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologiczna w Krasnymstawie 

 

UWAGA UPAŁY

Podczas upałów, gdy temperatura powietrza osiąga 30°C  i więcej, nasila się ryzyko udaru cieplnego i przegrzania organizmu. W tym czasie należy otoczyć szczególną troską dzieci, osoby starsze i chore. Stosowanie poniższych zasad pozwoli uniknąć udaru cieplnego lub przegrzania organizmu.

PRZYSTOSOWANIE DOMU LUB MIESZKANIA

 • utrzymywanie temperatury powietrza w pomieszczeniach do 32°C w dzień i do 24°C w nocy;
 • odsłanianie i otwieranie okien w nocy i wcześnie rano, gdy na zewnątrz temperatura powietrza jest niższa;
 • zamykanie oraz zasłanianie okien zasłonami lub żaluzjami, również w klimatyzowanych pomieszczeniach;
 • wyłączanie w miarę możliwości sztucznego oświetlenia i urządzeń elektrycznych;

UNIKANIE UPAŁU

 • przebywanie w najchłodniejszych pomieszczeniach w domu;
 • unikanie forsownego wysiłku fizycznego;
 • unikanie wychodzenia na zewnątrz w czasie największych upałów, w szczególności między godziną 10:00 a 15:00;
 • spędzanie w miarę możliwości 2-3 godzin w chłodnym miejscu (np. w klimatyzowanych budynkach użyteczności publicznej);
 • stosowanie kosmetyków z wysokim filtrem UV;
 • nigdy nie należy zostawiać dzieci ani zwierząt w samochodach, nawet na chwilę;

CHŁODZENIE I NAWADNIANIE ORGANIZMU

 • branie częstych, chłodnych pryszniców lub kąpieli oraz stosowanie chłodnych okładów na ciało;
 • noszenie jasnych, lekkich, luźnych, bawełnianych lub lnianych ubrań oraz nakrycia głowy i okularów przeciwsłonecznych z filtrem UV;
 • noszenie wygodnego i przewiewnego obuwia;
 • picie dużej ilości wody;
 • unikanie spożywania napojów alkoholowych;
 • spożywanie chłodnych, lekko solonych potraw oraz owoców i warzyw o wysokiej zawartości potasu (pomidory, pomarańcze, sałaty, ogórki, marchew);
 • przechowywanie żywności, szczególnie łatwo psującej się, w warunkach chłodniczych;

UDZIELANIE POMOCY

 • jeśli w Twoim otoczeniu mieszkają osoby w podeszłym wieku, chore lub samotne - odwiedzaj je i w razie potrzeby udziel pomocy;
 • przechowywanie leków w temperaturze poniżej 25°C lub w lodówce (należy zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu);
 • w przypadku wystąpienia objawów, takich jak: zawroty głowy, nudności, przyspieszona akcja serca lub stan podgorączkowy, należy natychmiast udać się do chłodnego miejsca;
 • zwilżyć twarz, ręce i nogi, a następnie zwrócić się o pomoc do najbliższego punktu opieki medycznej;
 • do osoby, która majaczy, ma drgawki, gorącą i suchą skórę, traci przytomność, niezwłocznie należy wezwać lekarza lub pogotowie ratunkowe;
 • podczas oczekiwania na przybycie lekarza lub pogotowia należy:
  • przenieść osobę w chłodniejsze miejsce;
  • ułożyć na plecach z nogami i miednicą uniesionymi wyżej niż tułów;
  • obniżać temperaturę ciała poprzez:
   • przyłożenie zimnych okładów w okolice szyi, pach i pachwin,
   • nieprzerwane wachlowanie,
   • spryskiwanie skóry wodą o temperaturze 25-30 °C.
  • nie należy podawać żadnych leków;
  • osobę, która straciła przytomność należy ułożyć na boku.

więcej

Wójt gminy zaprasza

Monika Grzesiuk

Przyjęcia interesantów:

w godzinach pracy Urzędu Gminy

Od poniedziałku do piątku

od 7:00 do 15:00

 

Urząd Gminy Kraśniczyn

ul. Kościuszki 21
22-310 Kraśniczyn
tel.: 82 5775511
fax: 82 5775572
e-mail:
sekretariat@
krasniczyn.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.