Logo Gmina Kraśniczyn

Archiwum newsów, strona 83

Zawiadomienie

23.10.2015

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zwołuję XI sesję Rady Gminy Kraśniczyn, która odbędzie się dnia 28 października 2015 r. o godz. 900 (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjecie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wytypowania przedstawiciela Gminy Kraśniczyn na członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Kraśniczyn.
 7. Informacja podmiotów dokonujących analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych przepisami ustawy o samorządzie gminnym do ich złożenia.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kraśniczyn w roku szkolnym 2014/2015.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

więcej

Konwent Wójtów Powiatu Krasnostawskiego

15.10.2015

Dnia 8 października 2015 r. było przyjemnie nam jako Gminie gościć przedstawicieli władz samorządowych województwa lubelskiego, powiatu krasnostawskiego,  Miasta Krasnystaw i gmin powiatu krasnostawskiego.

A wszystko to za sprawą  odbywającego się posiedzenia konwentu wójtów powiatu krasnostawskiego w siedzibie Urzędu Gminy Kraśniczyn.  Jest to forum wymiany doświadczeń, interpretacji i stosowania prawa samorządowego oraz wypracowania opinii i stanowisk w sprawach dotyczących Miasta Krasnystaw i gmin wiejskich.

Tematyka posiedzenia, to:

1. Gospodarka odpadami komunalnymi w gminach w kontekście oczyszczania biologicznego odpadów.

Ta kwestia była omawiana już wielokrotnie na różnych gremiach.

Tym razem tę tematykę analizowano z udziałem pracowników Marszałka Województwa Lubelskiego. Głównym celem dyskusji była minimalizacja kosztów realizacji tego zadania przez gminy. Wójtowie sprzeciwiają się obowiązkowi dostarczania odpadów do Zakładu Zagospodarowania Odpadów we Włodawie. Zdaniem ich , obowiązek ten zapisany w „Planie gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego” kłóci się z zapisami ustawy o finansach publicznych o oszczędnym i efektywnym wydatkowaniu środków publicznych.

2. Ochrona zdrowia dzieci w wieku szkolnym w kontekście znowelizowanych przepisów o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Wójt Gminy Kraśniczyn omawiając to zagadnienie, przypomniała statystyki Światowej Organizacji Zdrowia, z których wynika, że około 30% polskich 11-latków ma nadwagę. W wyniku dyskusji wójtowie zgodzili się, że zjawisko to jest związane przede wszystkim z nieprawidłowymi nawykami żywieniowymi i coraz mniejszą aktywnością fizyczną. Jednak wprowadzone regulacje, które mają na celu ochronę zdrowia dzieci w wieku szkolnym poprzez ograniczenie dostępu na terenie szkół do produktów zawierających znaczne ilości składników szkodliwych (np. sól, cukier) w rzeczywistości nie dadzą oczekiwanych rezultatów. Wójtowie wyrazili wiarę, że zwycięży zdrowy rozsądek ustawodawców i zaczną ustanawiać przepisy bardziej „życiowe”.

3. Bezpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym

Starosta Krasnostawski referując ten punkt posiedzenia poinformował, że od nowego roku kalendarzowego zaczną obowiązywać przepisy o nieodpłatnej pomocy oraz nieodpłatnej informacji prawnej, które umożliwią dostęp do uzyskania porady prawnej przez osoby fizycznej, które z uwagi na swój status materialny lub sytuację życiową nie mają możliwości uzyskania takiej pomocy . Zadanie to będzie realizował powiat, ale jeszcze za wcześnie na szczegóły – stwierdził Starosta.

4. Sprawy różne

Jak zawsze na takich posiedzeniach bywa, punkt „Sprawy różne „ jest obfity w dyskusję na zawodowe tematy dnia codziennego. Tym razem nie było inaczej. Szkody łowieckie w uprawach rolników,ich szacowanie i wypłacanie odszkodowań przez koła łowieckie, czy stawki podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w kontekście realizacji zadań inwestycyjno - remontowych w gminach, to kwestie, które zdominowały obrady.

więcej

Informacja

28.09.2015

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zwołuję X sesję Rady Gminy Kraśniczyn, która odbędzie się dnia 30 września 2015 r. o godz. 900 (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjecie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Krasnymstawie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kraśniczyn.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

więcej

Dożynki Gminne 2015

04.09.2015

W niedzielę 30 sierpnia 2015r. w Kraśniczynie odbyły się Dożynki Gminne 2015. Uroczystości rozpoczęły się polową mszą św. odprawioną w intencji rolników. Msza Święta koncelebrowana przez kapłanów z parafii z Gminy Kraśniczyn a Homilię wygłosił Ksiądz gość dziekan dekanatu Krasnystaw Zachód dr. Janusz Gzik proboszcz parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia w Krasnymstawie. 

Starostami tegorocznych Dożynek byli  Bożena Kaluźniak zam. Brzeziny i Dariusz Mazurkiewicz zam. Zalesie

Wieńce dożynkowe przygotowały: Koła Gospodyń Wiejskich z Bończy, Franciszkowa, Drewnik, Kraśniczyna, Surhowa, Czajek, Brzezin, Anielpola, Chełmca, Majdanu Surhowskiego oraz Rada Sołecka z Żułowa . 

Podczas części artystycznej zaprezentowali się Zespół „Brzezinianki” z KGW  Brzeziny, Oliwia Burdan, dzieci i młodzież z  Zespołu Szkół Nr 1 w Kraśniczynie,  Zespół Taneczny „Zygzak”  oraz wokaliści ze studia Piosenki Tęcza i Diament z Młodzieżowego Domu Kultury w Krasnymstawie,  Kapela Folkowa  „Styrta”.

Podczas dożynek swoje stoiska zaprezentowały LGD Krasnystaw „PLUS”, KRUS Krasnystaw, Zespół Doradztwa Rolniczego w Krasnystawie.

            Uroczystość dożynkową zakończyła zabawa taneczna z zespołem „Fajny Band”.

więcej

Obrazek dla news_98

Informacja

21.08.2015

OTWARTE SPOTKANIA KOSNULTACJE DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU KRASNOSTAWSKIEGO
DOTYCZĄCE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU W RAMACH PROW 2014-2020

Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dt. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju do realizacji nowego okresu programowania 2014-2020.

Na spotkania zapraszamy: mieszkańców gmin, lokalnych liderów, przedstawicieli JST, ośrodków kultury, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, stowarzyszeń, fundacji, związków wyznaniowych, lokalnych przedsiębiorców, regionalistów itp. zainteresowanych realizacją działań skierowanych na rozwój swoich oraz pozyskiwaniem środków na rozpoczęcie lub  rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

Na spotkaniach chcemy ustalić jakie pomysły (projekty) i jakie cele w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju chcą Państwo realizować w nowym okresie programowania na swoim terenie.

Zakres wsparcia do realizacji operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju będzie obejmować:

•     Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR;

•        Rozwój przedsiębiorczości, z wyłączeniem świadczenia usług rolniczych;

•    Dywersyfikacja źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępniania jej lokalnym producentom (produkty objęte i nieobjęte załącznikiem nr 1 do TFUE), z wyłączeniem świadczenia usług rolniczych;

•       Podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów lub podejmowaniem zatrudnienia w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy;

•        Rozwój produktów lokalnych;
•        Rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk;
•        Zachowanie dziedzictwa lokalnego;
•        Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury:

            - turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej,
           - technicznej w tym z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz   budowy lub modernizacji dróg lokalnych

Poniżej przedstawiamy harmonogram spotkań konsultacyjnych dla mieszkańców gmin:

 • Gmina Krasnystaw – 02.09.2015r. (Urząd Gminy);
 • Gmina Fajsławice - 03.09.2015r. (Urząd Gminy);
 • Gmina Żółkiewka - 04.09.2015r. (Urząd Gminy);
 • Gmina Gorzków -07.09.2015r. (Centrum Społeczno – Kulturalne w Gorzkowie);
 • Miasto Krasnystaw – 08.09.2015r. (siedziba LGD Krasnystaw PLUS”)
 • Gmina Kraśniczyn - 09.09.2015r. (Urząd Gminy);
 • Gmina Łopiennik Górny – 10.09.2015r. (GOK w Łopienniku Górnym) ;
 • Gmina Siennica Różana - 11.09.2015r. (Urząd Gminy);
 • Gmina Rudnik - 14.09.2015r. (Urząd Gminy);
 • Gmina Izbica – 15.09.2015r. (Urząd Gminy).

Ramowy program spotkań:

 • Identyfikacja problemów i potrzeb lokalnej społeczności istotnych z punktu widzenia jakości życia mieszkańców – ankieta
 • Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń
 • Dyskusja na temat wizji rozwoju i możliwych kierunków rozwoju a także celów LSR oraz przedsięwzięć możliwych do realizacji poprzez LSR w kontekście założeń programu LEADER w ramach PROW 2014 – 2020

Spotkania odbędą się w godzinach 10.00-13.00

Jeśli chcesz mieć wpływ na kierunek działań realizowanych za pośrednictwem LGD i chcesz zrealizować swój pomysł przyjdź na spotkanie. Serdecznie zapraszamy!

 

więcej

STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

21.08.2015

         W roku szkolnym 2015/2016 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w terminie od 1 do 15 września 2015r. w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz do dnia 15 października 2015r. w przypadku słuchaczy kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych i kolegium pracowników służb socjalnych.

Miejsce składania wniosków: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Kraśniczynie.

Pomoc materialna przysługuje:

 1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom
  i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży  z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 4. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniom klas „0”.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu (za miesiąc sierpień 2015 r.) na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się  o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 456,00 zł netto. Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek: rodziców lub prawnych opiekunów niepełnoletniego ucznia, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły lub z urzędu.

Stypendium szkolne może być przyznane w formie:

-   pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, przyborów szkolnych, zeszytów, ćwiczeń,

-   całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

-   całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, a w szczególności zwrotu kosztów dojazdu do szkoły, kosztów zakwaterowania poza  miejscem zamieszkania.

Dodatkowe informacje udzielane są w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych w Kraśniczynie  tel. 82 577 55 29

Do pobrania:
Wniosek na stypendium

więcej

Wójt gminy zaprasza

Monika Grzesiuk

Przyjęcia interesantów:

w godzinach pracy Urzędu Gminy

Od poniedziałku do piątku

od 7:00 do 15:00

 

Urząd Gminy Kraśniczyn

ul. Kościuszki 21
22-310 Kraśniczyn
tel.: 82 5775511
fax: 82 5775572
e-mail:
sekretariat@
krasniczyn.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.