Logo Gmina Kraśniczyn

Archiwum newsów, strona 9

PODSUMOWANIE POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO

09.12.2020

30 listopada 2020r. zakończył się Powszechny Spis Rolny.
W gminie Kraśniczyn spisem objętych zostało:
- 572 osób fizycznych oraz
- 5 osób prawnych.
Gospodarstwa spisały się w sposób:
- bezpośredni - 66,67% (osoby fizyczne), 33,33% (osoby prawne),
- telefonicznie 14,23% (osoby fizyczne), 66,67% (osoby prawne),
- internetowo - 19,1% (osoby fizyczne).
Gmina Kraśniczyn uzyskała 100% wynik w realizacji Powszechnego Spisu Rolnego co oznacza, że spisaliśmy wszystkie gospodarstwa rolne.
W tym miejscu jest więc okazja do podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do wykonania tego zadania.

Jako Gminny Komisarz Spisowy dziękuję:
Rolnikom za udział w spisie,
Rachmistrzom za realizację wywiadów,
Gminnym Biurom Spisowym za zaangażowanie w prace spisowe,
Wszystkim instytucjom, pracownikom statystyki publicznej i osobom zaangażowanym w prace związane z realizacją spisu rolnego.

więcej

Zawiadomienie na XXIII sesję Rady Gminy Kraśniczyn

26.11.2020

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXIII sesję Rady Gminy Kraśniczyn, która odbędzie się dnia 2 grudnia 2020 r. o godz. 900 (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjecie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 5. Wolne wnioski.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kraśniczyn.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniach przydomowych
 10. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 11. Odpowiedzi na wolne wnioski.
 12. Komunikaty i Informacje.
 13. Zakończenie obrad.

więcej

GMINA KRAŚNICZYN W PROJEKCJE MINISTERSTWA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

26.11.2020

Gmina Kraśniczyn wspólnie z gminami leżącymi w granicach Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego w ramach zawiązanego Partnerstwa - uczestniczy w projekcie Centrum Wsparcia Doradczego realizowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
Centrum Wsparcia Doradczego (CWD) to projekt resortu Funduszy i Polityki Regionalnej, który ma na celu wsparcie gmin oraz powiatów w prowadzeniu skuteczniej i efektywniej polityki rozwoju.
Wsparcie w ramach projektu jest kierowane do powiatów i gmin, które w największym stopniu dotykają problemy o charakterze społecznym czy gospodarczym. Do projektu zostało wybranych 38 partnerstw (gminy wiejskie i miejsko- wiejskie oraz miasta powiatowe do 20 tys. mieszkańców).
Centrum Wsparcia Doradczego to innowacyjny projekt, w którym samorządy lokalne mogą liczyć na pomoc ekspertów w zakresie rozwoju swoich kompetencji. Do projektu zgłaszały się wspólnoty, które zadeklarowały, że będą współpracować przy wspólnym poszukiwaniu i efektywnej realizacji działań rozwojowych. Centrum Wsparcia Doradczego umożliwi samorządom rozwiązywanie określonych problemów oraz realizowanie  wspólnych projektów. CWD przyczyni się również do poprawy jakości życia mieszkańców.
W przyszłości wzmocniona współpraca i doradztwo ekspertów pomogą samorządom w zdobyciu kompetencji do skuteczniejszej realizacji polityki rozwoju oraz zoptymalizowania kosztów świadczenia usług publicznych ponad podziałami administracyjnymi. Projekt ma także pomóc samorządom pozyskiwać pieniądze na realizację projektów z funduszy zewnętrznych.
Uczestniczące w projekcie samorządy przygotują wspólnie z doświadczonym zespołem ekspertów inwestycje, które przyczynią się do rozwoju ich społeczności lokalnych. Projekty mają się także przyczynić do stworzenia nowych miejsc pracy oraz poprawić jakość w sektorze usług. Realizacja Centrum Wsparcia Doradczego przewidziana jest na 2 lata. W tym czasie dobre praktyki współpracujących samorządów mogą być udostępniane innym gminom. To zachęta do wspólnego przygotowania i prowadzenia inwestycji przez inne samorządy, także te, które nie uczestniczą w pilotażu Centrum Wsparcia Doradczego.
Podczas całego okresu realizacji projektu samorządy będą mogły liczyć na wsparcie ekspertów ze Związku Miast Polskich.

Spotkanie inaugurujące Centrum Wsparcia Doradczego odbyło się w formie konferencji o-line w dniach 23-24.11.2020r. Gminę Kraśniczyn w grupie partnerskiej reprezentuje Wójt Monika Grzesiuk.

więcej

Rozliczenie Grantu- Publikacja ”Atrakcyjny Kraśniczyn”

20.11.2020

Ochotnicza Straż Pożarna w Kraśniczynie informuje o zrealizowaniu grantu ze środków programu PROW działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Umowa została podpisana pomiędzy LGD „Krasnystaw Plus” a Ochotniczą Strażą Pożarną w Kraśniczynie. Celem grantu było wydanie publikacji promującej walory historyczne i zabytkowe naszego terenu. Wydana publikacja skupia się na promocji najcenniejszych zabytków z terenu gminy Kraśniczyn, historii Gminy Kraśniczyn, walorów przyrodniczych. W dalszej część Publikacja przedstawia oświatę, kulturę, działalność Kół Gospodyń Wiejskich oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Kraśniczyn. Książka została zatytułowana „Atrakcyjny Kraśniczyn”

 Polecamy zapoznanie się z publikacją i życzymy miłej lektury

więcej

Wójt gminy zaprasza

Monika Grzesiuk

Przyjęcia interesantów:

w godzinach pracy Urzędu Gminy

Od poniedziałku do piątku

od 7:00 do 15:00

 

Urząd Gminy Kraśniczyn

ul. Kościuszki 21
22-310 Kraśniczyn
tel.: 82 5775511
fax: 82 5775572
e-mail:
sekretariat@
krasniczyn.gmina.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.